GEBRUIKSVOORWAARDEN

Bijgewerkt: 23 juni 2019 

eDriving, LLC (‘eDriving’, ‘we’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’) stelt een website ter beschikking via www.eDriving.com (‘Website’), de app van Mentor® by eDriving (‘Mentor-app’), het portaal van Mentor® by eDriving (‘Mentor-portaal’) en een portaal voor onze Virtual Risk Manager® (‘VRM’), elk een ‘Service’ en samen de ‘Services’. Deze gebruiksvoorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op uw gebruik van onze Services.  

eDriving en zijn moedermaatschappij, gelieerde ondernemingen en licentiehouders, en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, vertegenwoordigers, opvolgers, rechtverkrijgenden, verkopers, detailhandelpartners en andere partijen die betrokken zijn bij het creëren, exploiteren, produceren of verzenden van de Website of het aanbieden van een andere Service, worden hierin ‘eDriving-partijen’ genoemd.

LEES DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SERVICES GEBRUIKT. UW GEBRUIK VAN EEN OF MEER SERVICES GEEFT AAN DAT U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ACCEPTEERT.  ELKE KEER ALS U EEN SERVICE GEBRUIKT, IS DE HUIDIGE VERSIE VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING. WANNEER U EEN SERVICE GEBRUIKT, MOET U DE DATUM VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN (DIE HIERBOVEN WORDT VERMELD) BEKIJKEN EN DE WIJZIGINGEN LEZEN DIE SINDS UW LAATSTE BEZOEK WERDEN GEMAAKT.

ALS U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT, MAG U DE WEBSITE OF ENIGE ANDERE EDRIVING-SERVICE NIET OPENEN OF GEBRUIKEN.

 • Recht op gebruik van de Website en op het maken van een account

Deze Website is wereldwijd beschikbaar. De services van eDriving zijn ontworpen voor gebruik op de locatie waar u normaal rijdt.  Gebruikers van alle leeftijden zijn welkom op de Website, maar u kunt alleen een account maken voor een van onze Services als u een persoon of entiteit bent die juridisch bindende contracten kan vormen onder de toepasselijke wetgeving. Als u jonger bent dan achttien (18) jaar, moet u toestemming hebben van uw ouder of voogd om een account te maken bij onze Services. Er kunnen bepaalde leeftijdsbeperkingen zijn voor specifieke Services in verschillende landen. 

Wanneer u zich registreert voor een account, moet u (i) nauwkeurige en waarheidsgetrouwe informatie verstrekken en (ii) deze informatie zo nodig van tijd tot tijd bijwerken om uw registratiegegevens actueel en accuraat te houden. Door een account te maken, verklaart en garandeert u dat u het recht hebt en bevoegd bent om de informatie te verstrekken die u opgeeft wanneer u zich registreert voor uw account. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw accountgegevens en uw wachtwoord, en voor het beperken van de toegang tot dergelijke informatie en tot uw computer. Alle activiteiten die onder uw account en/of wachtwoord plaatsvinden, zijn uw verantwoordelijkheid.

 • Acceptatie van voorwaarden

Door een Service te gebruiken, accepteert u alle onderstaande voorwaarden en bepalingen.  Als u niet akkoord gaat met al deze voorwaarden en bepalingen, mag u de Service niet gebruiken.  We behouden ons het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken delen van deze voorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen en/of aan te passen. Tenzij anders aangegeven worden dergelijke wijzigingen onmiddellijk van kracht. Daarom is het uw verantwoordelijkheid deze voorwaarden periodiek te controleren op wijzigingen.  In de legenda ‘Laatst bijgewerkt’ bovenaan op deze pagina ziet u de datum waarop voor het laatst essentiële updates aan deze overeenkomst zijn gemaakt.

 • Verboden acties   

U gaat ermee akkoord dat u geen apparaat, software of andere middelen zult gebruiken om de goede werking van een Service te verstoren of proberen te verstoren, en dat u geen actie zult ondernemen die een onredelijke of overmatige belasting van onze infrastructuur vormt.  U stemt ermee in dat u geen enkele robot, spider of ander automatisch apparaat of handmatig proces zult gebruiken om Service-pagina’s of de hierin opgenomen inhoud te controleren of te kopiëren, of om (een deel van) een Service te framen, mirroren of anderszins op te nemen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van een bevoegde eDriving-vertegenwoordiger.

 • Eigendom en toegestaan gebruik van inhoud

Het ontwerp van alle Services en alle tekst, afbeeldingen, informatie, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, foto’s, advertenties, inhoud en andere materialen die worden weergegeven op of die kunnen worden gedownload van een Service (de ‘Inhoud’), zijn ofwel het eigendom van of worden gebruikt met toestemming van eDriving. Het eigendom van alle Inhoud wordt behouden door de eigenaar. U mag (i) de informatie of het materiaal op welke Service dan ook op geen enkele manier wijzigen, reproduceren of publiekelijk weergeven, uitvoeren of distribueren, noch anderszins gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden, inclusief marketing, en (ii) eigendomskennisgevingen die voorkomen in Inhoud, inclusief copyrightvermeldingen, handelsmerken en andere kennisgevingen van intellectueel eigendom, niet verwijderen, verbergen of anderszins onleesbaar maken.

De Inhoud wordt beschermd door copyright-, handelsmerk- en andere wetten en internationale verdragsbepalingen en mag uitsluitend worden gebruikt zoals toegestaan in deze Voorwaarden of met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van dergelijke Inhoud. Elk ongeoorloofd gebruik door u van dergelijke Inhoud kan leiden tot civiel- en strafrechtelijke sancties.

Bepaalde handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken en logo’s die worden gebruikt of weergegeven in de Services zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken van eDriving en zijn moedermaatschappij, gelieerde ondernemingen of andere verbonden of gelieerde partijen. Geen enkel onderdeel van enige Service verleent per implicatie, uitsluiting of anderszins enige licentie of recht om een of meer van de weergegeven handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken of logo’s te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van eDriving, zijn moedermaatschappij, gelieerde ondernemingen of andere verbonden of gelieerde partijen, of mag als zodanig worden geïnterpreteerd.

 • Beschikbaarheid van Producten, Services, Functies en Inhoud

Alle Functies, Inhoud en Producten en Services die worden weergegeven op of worden aangeboden door onze Services kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  Bovendien kunnen alle Functies, Inhoud, Producten of Diensten op elk gewenst moment naar eigen goeddunken worden stopgezet. Het opnemen van Functies, Inhoud, Producten of Services op een bepaald moment impliceert of garandeert niet dat deze Producten of Diensten in de toekomst beschikbaar zullen zijn. 

 • Juistheid van de informatie

De eDriving-partijen doen al het mogelijke om ervoor te zorgen dat informatie over onze Services volledig, nauwkeurig en actueel is. Ondanks dergelijke inspanningen is het echter mogelijk dat de informatie over een of meer Services onnauwkeurig, onvolledig of verouderd is. Beschrijvingen van producten en services zijn uitsluitend bedoeld voor uw gemak en kunnen een benadering zijn. De eDriving-partijen doen geen uitspraken over de volledigheid, juistheid of tijdigheid van enige informatie. Producten en services zijn bijvoorbeeld mogelijk niet beschikbaar of kunnen andere kenmerken hebben dan de vermelde. Daarnaast kunnen we zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de informatie over de producten en services.

De eDriving-partijen kunnen geen resultaten garanderen op basis van uw gebruik van een of meer van onze Services.  De eDriving-partijen kunnen bijvoorbeeld niet garanderen dat uw rijvaardigheid zal verbeteren wanneer u een of meer van onze Services gebruikt.  De eDriving-partijen kunnen niet garanderen dat verkeersovertredingen of ongevallen zullen worden voorkomen als gevolg van uw gebruik van een of meer van onze Services.  Daarnaast kunnen de eDriving-partijen niet garanderen dat uw verzekeringspremie zal dalen als gevolg van uw gebruik van een of meer van onze Services.  

 1. Koppelingen naar externe websites

Als u ervoor kiest een Service te verlaten via links naar andere websites dan die van eDriving, inclusief die van adverteerders, is eDriving niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de gebruiksvoorwaarden van die websites.  Daarnaast heeft eDriving geen controle over dergelijke websites en bronnen.  U erkent en gaat ermee akkoord dat eDriving niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe websites of bronnen en dat eDriving inhoud, advertenties, producten of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen niet bekrachtigt en er niet voor verantwoordelijk of aansprakelijk is.  We behouden ons het recht voor om koppelingen naar websites van derden uit te schakelen. 

 • Garantiedisclaimer

Sommige rechtsgebieden staan bepaalde beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid, wettelijke garanties en rechtsmiddelen niet toe, dus deze uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

DOOR ONS VERSTREKTE DIENSTEN WORDEN GELEVERD ‘IN DE HUIDIGE STAAT’ EN ‘ZOALS BESCHIKBAAR’. U STEMT ERMEE IN DAT U DE DIENSTEN VAN EDRIVING OP EIGEN RISICO GEBRUIKT.  TENZIJ ERGENS ANDERS SPECIFIEK EN UITDRUKKELIJK ANDERS VERMELD, WIJST EDRIVING HIERBIJ ALLE GARANTIES AF MET BETREKKING TOT ENIGE SERVICE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUK, ONGEACHT OF DEZE GARANTIES EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK ZIJN.  

 • Beperkingen van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJKE WETGEVING ZIJN DE EDRIVING-PARTIJEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK JEGENS ENIGE PARTIJ VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, STRAFRECHTELIJKE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN WINSTDERVING, VERLOREN GEGEVENS OF ONDERBREKING VAN DE ACTIVITEITEN) DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN EEN SERVICE OF HET ONVERMOGEN OM EEN SERVICE TE GEBRUIKEN, OF DE RESULTATEN DAARVAN, OP BASIS VAN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE EN ONGEACHT OF DEZE OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. 

DE VOORGAANDE AFWIJZING VAN EXPLICIETE, IMPLICIETE OF WETTELIJKE GARANTIES EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID ZIJN NIET VAN TOEPASSING VOOR ZOVER VERBODEN DOOR DE WET (INCLUSIEF, BIJVOORBEELD, ZOALS VERBODEN DOOR DE WETGEVING VAN DE STAAT VAN NEW JERSEY). RAADPLEEG UW PLAATSELIJKE WETGEVING VOOR ELK DERGELIJKE VERBODEN.

 • Vrijwaring

U zult ons, onze eigenaars, partners, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en de functionarissen, directeurs, vertegenwoordigers, contractanten, onderaannemers, gasten, ingezetenen, bezoekers, licentiehouders, genodigden, vergunninghouders en werknemers van elk van deze mensen of entiteiten (‘Gevrijwaarde partijen‘) schadeloos stellen voor, verdedigen tegen en vrijwaren van alle beschuldigingen, eisen, claims, aansprakelijkheden, schadevergoedingen, boetes, straffen of kosten van welke aard dan ook (inclusief redelijke advocaten- en accountantskosten) die voortvloeien uit of op enige manier verband houden met deze Voorwaarden, de Services van eDriving of enige gerelateerde handeling of uw nalaten te handelen en ongeacht of deze al dan niet gedeeltelijk zijn veroorzaakt door nalatigheid van eDriving of een vertegenwoordiger of werknemer van de Gevrijwaarde partijen of een van hen (behalve als en voor zover verboden door toepasselijke wetgeving) of claims gerelateerd aan een inbreuk door u op de intellectuele-eigendomsrechten van een persoon, inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrecht, patent, handelsgeheim, handelsmerk, rechten van kunstenaars, morele rechten, privacy, publiciteit of rechten onder andere intellectuele-eigendomsrechten.

 • Beëindiging

eDriving behoudt zich het recht voor om uw account op te schorten of te beëindigen (en om, met inachtneming van toepasselijke wetgeving, het profiel/de profielen dat/die bij een dergelijke account horen en eventuele bijbehorende inhoud te verwijderen) of uw gebruik van enige Service of Functie of enige andere Service op gelijk welk moment, om gelijk welke reden of zonder reden op te schorten of te beëindigen. We behouden ons het recht voor om alle of een deel van onze Services en Functies, producten en services die beschikbaar zijn op of via dergelijke Services op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor het voorgaande.

 • Geschillenbeslechting

Als u een staatsburger bent van de Verenigde Staten, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden voor geschillenbeslechting:

Bindende arbitrage

Voor zover maximaal toegestaan door de wet wordt elke claim, controverse of geschil die of dat voortkomt uit of verband houdt met een Service, deze voorwaarden of enig ander beleid of andere voorwaarden die hierin zijn opgenomen (met inbegrip van de schending, beëindiging, handhaving, interpretatie, afdwingbaarheid, geldigheid of rechten onder een van de voorgaande) (elk een ‘Geschil’) beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat New Jersey, ongeacht de rechtskeuzebeginselen ervan.

U en eDriving stemmen ermee in zich uitsluitend te onderwerpen aan vertrouwelijke, bindende arbitrage in geval van geschillen.  De arbitrage zal in New Jersey worden gehouden op individuele basis en niet als class-action (groepsactie). 

U doet uitdrukkelijk afstand van het recht dat u mogelijk hebt om een geschil als een class-action te arbitreren. U doet ook uitdrukkelijk afstand van uw recht op een juryrechtspraak. De arbitrage zal gebeuren door JAMS (http://www.jamsadr.com). U kunt een exemplaar van de JAMS-regels aanvragen door contact op te nemen met de organisatie. Ieder van ons zal één arbiter overeenkomen om de arbitrage uit te voeren. In het geval dat de partijen het niet eens kunnen worden over een arbiter, zal de arbiter worden geselecteerd in overeenstemming met de JAMS-regels. Elke partij is verantwoordelijk voor zijn eigen advocaat-, deskundige- en andere kosten, tenzij dergelijke vergoedingen door de arbiter aan de winnende partij worden toegekend. 

Niettegenstaande enige tegenstrijdigheid in deze Paragraaf, en voor zover elke partij op welke manier dan ook de intellectuele-eigendomsrechten van de andere partij heeft geschonden of dreigt te schenden, kan de niet-inbreukmakende partij een rechtsvordering of andere toepasselijke hulp vorderen bij een nationale of federale rechtbank met rechtsbevoegdheid.

Definitieve uitspraak

De uitspraak van de arbiter is definitief en bindend voor alle partijen. De Amerikaanse Federal Arbitration Act, en niet een staatswet inzake arbitrage, beheerst alle arbitrage onder deze clausule. Elke bevoegde rechtbank kan een oordeel vellen over de uitspraak van de arbiter. Als enig deel van deze clausule, afgezien van het afzien van class-action-rechten, om welke reden dan ook onuitvoerbaar wordt geacht of wordt gevonden, blijft de rest afdwingbaar. Niettegenstaande enige hierin opgenomen bepaling waaruit het tegendeel blijkt, indien de verklaring van afstand van class-action-rechten hierin niet uitvoerbaar is met betrekking tot een persoon of personen, is een dergelijke niet-afdwingbaarheid alleen van toepassing op die persoon of personen, en blijven alle andere personen onderworpen aan de arbitrageclausule.

Het recht op class-action opgeven

Zoals hierboven vermeld, bepalen deze voorwaarden dat alle Geschillen worden beslecht door middel van bindende arbitrage en niet in de rechtbank of door juryrechtspraak. ALS EEN GESCHIL VIA ARBITRAGE WORDT BESLECHT, GEEFT U HET RECHT OP OM ALS EEN VERTEGENWOORDIGER VAN EEN GROEP OF LID VAN EEN GROEP DEEL TE NEMEN AAN ENIGE GROEPSCLAIMS DIE U MOGELIJK ZOU VOEREN TEGEN DE EDRIVING-PARTIJEN, INCLUSIEF ELK RECHT OP OF ENIGE CONSOLIDATIE VAN INDIVIDUELE ARBITRAGES. ZONDER BEPERKING OMVAT DIT HET OPGEVEN VAN UW RECHT OM EEN CLASS-ACTION TE ORGANISEREN OF HIERAAN DEEL TE NEMEN, ZOALS VASTGELEGD IN ALLE WETTELIJKE BEPALINGEN VAN DE STATEN.

Extra limiet op vorderingen

Tenzij anderszins wettelijk verboden, moet elk Geschil worden ingediend binnen één (1) jaar na de datum waarop de oorzaak van de zaak zich voordoet.

 • Diversen 

Als enige bepaling van deze Voorwaarden onwettig, ongeldig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling als scheidbaar worden beschouwd en zal dit geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. 

Deze Voorwaarden en elk ander beleid of andere voorwaarden die hierin zijn opgenomen, vormen de volledige overeenkomst tussen u en eDriving met betrekking tot uw gebruik van enige andere Service en het gebruik, de behandeling en de rechten op persoonlijke informatie die door u zijn ingediend of verstrekt, en overstijgen alle andere overeenkomsten tussen u en eDriving met betrekking tot het onderwerp hiervan.  De titels van de paragrafen in deze voorwaarden zijn alleen voor het gemak en hebben geen wettelijk of contractueel effect. Als enige bepaling van deze voorwaarden of enig ander beleid of andere hierin opgenomen voorwaarden niet-afdwingbaar blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. 

 • ANDERE specifieke voorwaarden per land

GEEN.

 • Neem contact met ons op

Voor problemen of vragen met betrekking tot een Service of deze Voorwaarden kunt u als volgt per e-mail of post corresponderen:

 

Noord- en Zuid-Amerika, Canada, Azië/Stille Oceaan en het Caribisch gebied: 

eDriving FLEET LLC

Attn: Juridisch

211 Bayberry Drive, Suites 1 D, E & F

Cape May Court House, New Jersey, 08210, VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 

E-mail: legal@edriving.com 

 

VK, Europa, Afrika en het Midden-Oosten:

eDriving Ltd.

Attn: Juridisch

Pennine Business Park

9 Longbow Close

Huddersfield, HD2 1GQ, Engeland, VERENIGD KONINKRIJK

E-mail: legal@edriving.com