WARUNKI UŻYTKOWANIA

Aktualizacja: 4 stycznia 2021 r.

Warunki użytkowania

Firma eDriving, LLC („eDriving”, „my”, „nas” lub „nasz”) udostępnia stronę internetową („witrynę”) pod adresem www.eDriving.com, aplikację Mentor® by eDriving („aplikacja Mentor”) oraz portale Mentor® by eDriving („portal Mentor”) albo Virtual Risk Manager® („VRM”), pojedynczo nazywane „usługą”, a zbiorczo „usługami”. Niniejsze warunki użytkowania („warunki”) mają zastosowanie do korzystania przez Państwa z naszych usług.

Firma eDriving, jej podmiot nadrzędny, podmioty stowarzyszone i licencjobiorcy oraz ich właściwi członkowie władz, dyrektorzy, pracownicy, udziałowcy, przedstawiciele, następcy prawni, cesjonariusze, sprzedawcy, partnerzy detaliczni i wszelkie inne podmioty zaangażowane w tworzenie, obsługę, produkcję lub transmisję witryny bądź świadczenie jakiejkolwiek innej usługi będą występować w niniejszym dokumencie pod nazwą „strony eDriving”

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI PRZED SKORZYSTANIEM Z KTÓREJKOLWIEK Z USŁUG. KORZYSTANIE PRZEZ PAŃSTWA Z KTÓREJKOLWIEK Z USŁUG OZNACZA AKCEPTACJĘ NINIEJSZYCH WARUNKÓW.  ZA KAŻDYM RAZEM, GDY KORZYSTAJĄ PAŃSTWO Z USŁUGI, ZASTOSOWANIE BĘDZIE MIAŁA AKTUALNA WERSJA NINIEJSZYCH WARUNKÓW. W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z USŁUGI NALEŻY SPRAWDZIĆ DATĘ OBOWIĄZYWANIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW (PODANA POWYŻEJ) I PRZEJRZEĆ WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE ZOSTAŁY WPROWADZONE OD CZASU OSTATNIEJ WIZYTY.

JEŚLI NIE AKCEPTUJĄ PAŃSTWO TYCH WARUNKÓW, NIE MOGĄ PAŃSTWO KORZYSTAĆ Z TEJ STRONY LUB INNYCH USŁUG EDRIVING.

1. Uprawnienie do korzystania z witryny i założenie konta

Ta witryna jest dostępna na całym świecie.  Usługi eDriving są przeznaczone do użytku w miejscu, w którym zazwyczaj prowadzą Państwo samochód.  Użytkownicy w każdym wieku mogą przeglądać witrynę, jednak założenie konta w celu korzystania z jednej z naszych usług jest możliwe tylko wtedy, gdy użytkownik jest osobą fizyczną lub podmiotem, który może zawrzeć prawnie wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli użytkownik nie ukończył osiemnastego (18) roku życia, musi uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna na założenie konta umożliwiającego korzystanie z jednej z naszych usług. W przypadku określonych usług w różnych krajach mogą obowiązywać ograniczenia wiekowe.

Przy rejestracji konta muszą Państwo (i) podać dokładne i zgodne z prawdą informacje i (ii) co pewien czas je aktualizować w celu zachowania aktualności i dokładności danych rejestracyjnych. Przy zakładaniu konta oświadczają i gwarantują Państwo, że mają prawo i są upoważnieni do podawania odnośnych informacji podczas rejestracji konta. Są Państwo odpowiedzialni za zachowanie poufności informacji dotyczących swojego konta i hasła oraz za ograniczenie dostępu do takich danych i do swojego komputera. Odpowiadają Państwo za wszystkie czynności związane z kontem i/lub hasłem.

2. Akceptacja warunków

Korzystając z którejkolwiek z usług, akceptują Państwo wszystkie warunki i zasady określone poniżej.  Jeśli nie zgadzają się Państwo z żadnym z tych warunków, prosimy o niekorzystanie z usługi.  Zastrzegamy sobie prawo, wg własnego uznania, do zmiany i/lub modyfikacji części tych warunków w dowolnym czasie bez uprzedzenia i, o ile nie wskazano inaczej, zmiany te wejdą w życie natychmiast. W związku z powyższym mają Państwo obowiązek co pewien czas sprawdzać, czy niniejsze warunki nie uległy zmianie.  Proszę zapoznać się z legendą „Ostatnia aktualizacja” zamieszczoną u góry tej strony, aby sprawdzić datę ostatniej aktualizacji treści niniejszej umowy.

3. Czynności zabronione

Zgadzają się Państwo, że nie będą korzystać z żadnego urządzenia, oprogramowania lub innych narzędzi, aby zakłócać lub próbować zakłócać prawidłowe działanie jakiejkolwiek usługi oraz że nie podejmą żadnych działań, które powodują nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie naszej infrastruktury.  Zgadzają się Państwo, że nie będą używać robota, pająka ani innego automatycznego urządzenia albo ręcznego procesu do monitorowania albo kopiowania jakichkolwiek stron usługi lub treści w niej zawartych bądź do przechwytywania albo tworzenia kopii lustrzanych usługi bez uprzedniej pisemnej zgody uprawnionego przedstawiciela eDriving.

4. Prawo własności i dozwolone wykorzystanie treści

Projektowanie wszystkich usług i wszelkich tekstów, grafik, informacji, znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, zdjęć, reklam, treści i innych materiałów wyświetlanych w ramach usługi, lub które można z niej pobrać („treść”) są własnością firmy eDriving albo są wykorzystywane za jej zgodą. Prawo własności do wszystkich treści zachowuje ich właściciel. Nie mogą Państwo (i) w żaden sposób modyfikować informacji ani materiałów zawartych w którejkolwiek z usług, powielać, prezentować publicznie, rozpowszechniać lub w inny sposób wykorzystywać takich materiałów do jakichkolwiek celów publicznych lub komercyjnych, w tym marketingowych, ani (ii) usuwać, przesłaniać bądź w inny sposób niszczyć informacji o prawach własności pojawiających się w którejkolwiek treści, w tym informacji o prawach autorskich, znakach towarowych i innej własności intelektualnej.

Treść jest chroniona prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własności oraz postanowieniami traktatów międzynarodowych i nie może być wykorzystywana, chyba że jest to dozwolone w niniejszych warunkach lub za uprzednią pisemną zgodą właściciela treści. Każde nieuprawnione wykorzystanie przez Państwa takich treści może skutkować nałożeniem na Państwa sankcji cywilnych i karnych.

Niektóre znaki towarowe, nazwy handlowe, znaki usługowe i logo używane lub wyświetlane w którejkolwiek z usług są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami towarowymi, nazwami handlowymi i znakami usługowymi firmy eDriving, jej podmiotu nadrzędnego, podmiotów zależnych lub innych powiązanych bądź stowarzyszonych stron. Żadne ze stwierdzeń w którejkolwiek z usług nie może być uznane za przyznające przez domniemanie, na zasadzie estoppel lub w inny sposób, jakąkolwiek licencję lub prawo do używania wyświetlanych znaków towarowych, nazw handlowych, znaków usługowych lub logo bez pisemnej zgody eDriving, jej podmiotu nadrzędnego, podmiotów zależnych bądź innych powiązanych lub stowarzyszonych stron.

5. Dostępność produktów, usług, funkcji i treści

Wszystkie funkcje, treści oraz produkty i usługi wyświetlane w naszych serwisach lub przez nie dostarczane mogą ulec zmianie w dowolnym czasie i bez powiadomienia.  Ponadto, niektóre funkcje, treści, produkty lub usługi mogą zostać anulowane w dowolnym momencie wg naszego wyłącznego uznania. Włączenie funkcji, treści, produktów lub usług w określonym czasie nie oznacza ani nie gwarantuje, że te produkty i usługi będą dostępne w przyszłości.

6. Dokładność informacji

Strony eDriving dokładają wszelkich starań, aby informacje na temat naszych usług były kompletne, dokładne i aktualne. Mimo to, odnośne dane mogą być niedokładne, niekompletne lub nieaktualne. Opisy produktów i usług są udostępniane wyłącznie dla wygody i mogą być przybliżone Strony eDriving nie składają żadnych oświadczeń co do kompletności, dokładności lub aktualności informacji o naszych usługach. Na przykład, produkty i usługi mogą być niedostępne lub mieć inne cechy niż wymienione. Ponadto, możemy bez uprzedzenia wprowadzać zmiany w informacjach o naszych produktach i usługach.  

Strony eDriving nie mogą zapewnić żadnych rezultatów wynikających z korzystania z jednej lub większej liczby naszych usług.  Na przykład, strony eDriving nie mogą zagwarantować, że umiejętność prowadzenia pojazdu ulegnie poprawie, jeśli skorzystają Państwo z jednej lub większej liczby naszych usług.  Strony eDriving nie mogą zapewnić, że korzystanie z jednej lub większej liczby naszych usług zapobiegnie naruszeniu przepisów ruchu drogowego, wypadkowi samochodowemu, kolizji lub obrażeń.  Ponadto, strony eDriving nie mogą zagwarantować, że stawki ubezpieczeniowe zostaną obniżone na skutek korzystania z jednej lub większej liczby naszych usług.

7. Łącza do innych stron internetowych

Jeśli zdecydują się Państwo opuścić usługę, korzystając z łączy do innych nienależących do eDriving stron internetowych, w tym reklamodawców, eDriving nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności lub warunki korzystania z tych stron.  Ponadto eDriving nie ma kontroli nad takimi witrynami i zasobami.  Państwo przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że eDriving nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich zewnętrznych witryn lub zasobów i nie uznaje zawartych w nich treści, reklam, produktów lub innych materiałów ani nie ponosi za nie odpowiedzialności.  Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania łączy do stron podmiotów zewnętrznych.

8. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na pewne ograniczenia lub wyłączenia dotyczące zobowiązań, gwarancji i środków prawnych, więc mogą one nie mieć do Państwa zastosowania.

USŁUGI SĄ PRZEZ NAS DOSTARCZANE W FORMIE „JAKIE SĄ” I „JAKO DOSTĘPNE”. ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO, ŻE KORZYSTAJĄ Z USŁUG EDRIVING NA WŁASNE RYZYKO.  O ILE NIE ZAZNACZONO INACZEJ I WYRAŹNIE W INNYM MIEJSCU, EDRIVING NINIEJSZYM WYŁĄCZA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ODNIESIENIU DO JAKIEJKOLWIEK USŁUGI, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, DO WSZELKICH GWARANCJI ZWIĄZANYCH Z WARTOŚCIĄ HANDLOWĄ, PRZYDATNOŚCIĄ DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU PRAWNEGO I NIENARUSZALNOŚCI WŁASNOŚCI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKIE GWARANCJE SĄ WYRAŹNE, DOROZUMIANE CZY USTAWOWE.

9. Ograniczenie odpowiedzialności

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM PRZYPADKU STRONY EDRIVING NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNE WOBEC ŻADNEJ ZE STRON ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WTÓRNE, BEZPOŚREDNIE, UBOCZNE, POŚREDNIE, (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ DANYCH LUB UTRATĘ MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z JAKIEJKOLWIEK USŁUGI LUB JEJ WYNIKÓW, CZY TO NA PODSTAWIE GWARANCJI, UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO LUB INNYCH PODSTAW PRAWNYCH ORAZ NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY INFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

POWYŻSZE ZRZECZENIE SIĘ WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH GWARANCJI I OGRANICZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE MA ZASTOSOWANIA W ZAKRESIE ZAKAZANYM PRZEZ PRAWO (W TYM NP. NIEDOZWOLONYM PRZEZ PRAWO STANU NEW JERSEY). ABY UZYSKAĆ INFORMACJE O TAKICH ZAKAZACH, NALEŻY ODNIEŚĆ SIĘ DO LOKALNYCH PRZEPISÓW PRAWA.

10. Przejęcie odpowiedzialności

Niniejszym zwalniają Państwo nas, naszych właścicieli, partnerów, podmioty zależne, stowarzyszone oraz ich dyrektorów, przedstawicieli, wykonawców, podwykonawców, gości, rezydentów, odwiedzających, licencjobiorców, zaproszonych, osoby, którym udzielono zezwolenia i pracowników („strony zwolnione z odpowiedzialności”) z odpowiedzialności za wszelkie zarzuty, żądania, roszczenia, zobowiązania, szkody, grzywny, kary lub wszelkiego rodzaju koszty (w tym uzasadnione honoraria prawników i księgowych) wynikające z niniejszych warunków lub w jakikolwiek sposób z nimi związane, usług eDriving bądź jakichkolwiek związanych z nimi czynności lub zaniechania działania przez Państwa i niezależnie od tego, czy przyczyniły się do tego lub były ich źródłem zaniedbania eDriving lub jakiegokolwiek przedstawiciela bądź pracownika stron zwolnionych z odpowiedzialności lub którejkolwiek z nich (z wyjątkiem i w zakresie zakazanym przez obowiązujące przepisy prawne), lub wynikające z roszczeń związanych z naruszeniem przez Państwa praw własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby, w tym bez ograniczeń, praw autorskich, patentów, tajemnicy handlowej, znaków towarowych, praw artystów wykonawców, autorskich praw osobistych, prywatności, jawności bądź uprawnień wynikających z innych praw własności intelektualnej.

11. Zakończenie świadczenia

eDriving zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia konta użytkownika (oraz, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, usunięcia profilu(-i) odpowiadającego takiemu kontu i wszelkiej towarzyszącej mu treści) lub przerwania korzystania przez użytkownika z jakiejkolwiek usługi lub funkcji bądź jakiejkolwiek innej usługi w dowolnym czasie, z dowolnej przyczyny lub bez podania przyczyny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zaprzestania świadczenia wszystkich lub jakichkolwiek aspektów naszych serwisów i funkcji, produktów i usług dostępnych w takich serwisach lub za ich pośrednictwem w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Państwa ani osób trzecich za którekolwiek z powyższych zdarzeń.

12. Rozstrzyganie sporów

Jeśli są Państwo obywatelami Stanów Zjednoczonych, zgadzają się na następujące warunki rozstrzygania sporów:

Wiążące postępowanie arbitrażowe
W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, wszelkie roszczenia, rozbieżności lub spory wynikające z usługi lub z nią związane, niniejsze warunki lub wszelkie inne zasady bądź inne warunki włączone do umowy (w tym kwestie naruszenia, rozwiązania, egzekwowania, interpretacji, wykonalności, ważności lub prawa wynikające z powyższych) (każda określana jako „spór”) będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem stanu New Jersey, bez względu na wybór podstaw prawnych.

W przypadku sporu Państwo i eDriving zgadzają się poddać się wyłącznie poufnemu, wiążącemu postępowaniu arbitrażowemu.  Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w New Jersey indywidualnie, a nie jako powództwo grupowe.

Państwo wyraźnie zrzekają się wszelkich praw do rozstrzygania sporów w drodze pozwu zbiorowego. Wyraźnie zrzekają się również Państwo prawa do procesu przed sądem z udziałem przysięgłych. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone przez JAMS (http://www.jamsadr.com). Aby otrzymać kopię regulaminu JAMS, należy się kontaktować z organizacją. Każda ze stron wskazuje jednego arbitra w celu przeprowadzenia postępowania arbitrażowego. W przypadku, gdy strony nie mogą dojść do porozumienia w kwestii ustalenia arbitra, zostanie on wybrany zgodnie z zasadami JAMS. Każda ze stron ponosi koszty swojego prawnika, biegłego i inne opłaty, chyba że takie opłaty zostaną zasądzone przez arbitra na rzecz strony wygrywającej.

Niezależnie od wszelkich innych postanowień niniejszej sekcji, w zakresie, w jakim którakolwiek ze stron w jakikolwiek sposób naruszyła prawa własności intelektualnej drugiej strony lub groziła ich naruszeniem, strona nienaruszająca może wystąpić o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub inne stosowne zadośćuczynienie w dowolnym sądzie stanowym lub federalnym właściwej jurysdykcji.

Orzeczenie sądu arbitrażowego
Orzeczenie arbitra jest prawomocne i wiążące dla wszystkich stron. Ustawa o postępowaniu arbitrażowym (Federal Arbitration Act), a nie prawo stanowe dotyczące arbitrażu, reguluje wszystkie postępowania arbitrażowe w ramach niniejszej klauzuli. Każdy właściwy sąd może wydać orzeczenie w sprawie decyzji arbitra. Jeżeli którakolwiek część niniejszej klauzuli, inna niż zrzeczenie się praw do powództwa grupowego, zostanie z jakiegokolwiek powodu uznana za niewykonalną, pozostała jej część pozostaje ważna i wiążąca. Niezależnie od innych postanowień niniejszego dokumentu, jeśli zrzeczenie się zawartych w nim praw do powództwa grupowego nie jest wykonalne w odniesieniu do jakiejkolwiek osoby lub osób, taka niewykonalność ma zastosowanie wyłącznie do takiej osoby lub osób, a wszystkie inne osoby nadal podlegają postanowieniom klauzuli arbitrażowej.

Zrzeczenie się prawa do pozwu grupowego
Jak stwierdzono powyżej, niniejsze warunki stanowią, że wszystkie spory będą rozstrzygane w drodze wiążącego postępowania arbitrażowego, a nie w sądzie lub w procesie z udziałem przysięgłych. JEŚLI SPÓR JEST ROZSTRZYGANY POPRZEZ POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE, REZYGNUJĄ PAŃSTWO Z PRAWA DO UDZIAŁU W CHARAKTERZE PRZEDSTAWICIELA GRUPY LUB CZŁONKA GRUPY W PRZYPADKU WSZELKICH ROSZCZEŃ ZBIOROWYCH, JAKIE MOGĄ PAŃSTWO MIEĆ W STOSUNKU DO STRON EDRIVING, W TYM PRAWA DO GRUPOWEGO POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB KONSOLIDACJI POSTĘPOWAŃ ARBITRAŻOWYCH. BEZ OGRANICZEŃ, OBEJMUJE TO RÓWNIEŻ REZYGNACJĘ Z PRAWA DO WNIESIENIA POWÓDZTWA GRUPOWEGO LUB UCZESTNICZENIA W POSTĘPOWANIU GRUPOWYM, JAK OKREŚLONO W STATUCIE STANOWYM.

Dodatkowe ograniczenie roszczeń
O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszelkie spory muszą zostać rozstrzygnięte w ciągu jednego (1) roku od daty wystąpienia przyczyny danego roszczenia.

13. Pozostałe warunki 

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, postanowienie to zostanie wyłączone i nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Niniejsze warunki oraz wszelkie inne zasady lub inne warunki włączone do tego dokumentu stanowią całość umowy zawartej pomiędzy Państwem a eDriving w zakresie korzystania przez Państwa z każdej innej usługi oraz praw do przekazanych przez Państwa danych osobowych, ich używania i przetwarzania, zastępując jakąkolwiek inną umowę pomiędzy Państwem a eDriving dotyczącą przedmiotu niniejszego dokumentu.  Nagłówki sekcji w niniejszych warunkach zawarto wyłącznie dla wygody i nie mają one skutków prawnych ani umownych. Jeżeli którekolwiek z postanowień tych warunków lub innych zasad bądź innych warunków włączonych do niniejszego dokumentu zostanie uznane za niewykonalne, pozostałe postanowienia nadal będą w pełni obowiązywać.

14. INNE warunki specyficzne dla kraju

BRAK.

15. Kontakt z nami

W przypadku problemów lub pytań związanych z dowolną usługą lub niniejszymi warunkami, prosimy o skontaktowanie się z nami drogą elektroniczną lub mailową w niżej wskazany sposób:

Ameryka Północna i Południowa, Kanada, Azja i Pacyfik oraz Karaiby: 
eDriving LLC
Do: Informacje prawne
211 Bayberry Drive, Suites 1 D, E & F
Cape May Court House, New Jersey, 08210, UNITED STATES OF AMERICA
E-mail: legal@edriving.com

Wielka Brytania, Europa, Afryka i Bliski Wschód:
eDriving Ltd.
Do: Informacje prawne
Pennine Business Park
9 Longbow Close
Huddersfield, HD2 1GQ, England, UNITED KINGDOM
E-mail: legal@edriving.com

Europa:
eDriving Europe Ltd
1F North Valley Business Centre
Mallow Road
Cork, T23 KH58, Ireland
E-mail: legal@edriving.com